Projekti

Image

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai

SIA „Jaunmilgrāvja ostas kompānija” 2022.gada 7.februārī noslēdza līgumu (Nr. NP/2022-3) ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Zaļās inovācijas ar digitalizētu kraušanas procesu” īstenošanu.

Projekts tiek īstenots pateicoties saņemtajam atbalstam Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” atklāta konkursa “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā” ietvaros.

Ņemot vērā to, ka pieaugot pieprasījumam paaugstināt energoefektivitāti, uzņēmums ir iepriekš izvērtējis klientu vajadzības un pieprasījuma pieaugumu pēc energoefektīvākām tehnoloģijām un energoefektīvāka kraušanas procesa. Projekta ietvaros tiks izgatavots, atbilstoši uzņēmuma vajadzībām, un pielāgots mobilais celtnis, un tiks izstrādāta uzņēmuma vajadzībām kravu kraušanas sistēma, kas ietver integrētu svēršanas moduli, automatizētu svēršanas procesu un digitalizētu zāģmateriālu pārkraušanas un uzglabāšanas procesu.

Īstenojot šo projektu tiks uzlabota pakalpojuma ieviešana, samazinot ne tikai kaitīgo izmešu daudzumu, pārkraujot efektīvāk un labāk monitorējot kraušanas procesu ar jauno celtni, bet arī klientu transporta pakalpojumu efektivitāte tiks paaugstināta, tādā veidā samazinot kaitīgo izmešu daudzumu klienta transportam, radot izmaksu ietaupījumu ne tikai uz transporta efektivitāti, bet arī izvairoties no kravas transportlīdzekļu svara pārsniegumiem.

Kā sadarbības partneris projektā ir apstiprināts Norvēģijas uzņēmums AS NorStone, kas ir ieinteresēts SIA Jaunmīlgrāvja ostas kompānijas plānotajos modernizācijas pasākumos, lai sniegtu jaunus kraušanas pakalpojumus.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 305 700 EUR, no kurām kā atbalsta finansējums ir 583 789 EUR (Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums

496 221 EUR un valsts finansējums 87 568 EUR), savukārt uzņēmums nodrošina līdzfinansējumu 721 911 EUR apmērā.

Plānotais projekta realizācijas termiņš – 13 mēneši.

 

 


 Working together for a green, competitive and inclusive Europe

On February 7, 2022, SIA "Jaunmilgrāvja ostas kompānija" signed the agreement (No. NP/2022-3) with the Latvian Investment and Development Agency for the implementation of the project "Green Innovations with Digitized Loading Process".

The project is implemented with the support received from the Norwegian financial instrument 2014-2021 within the "Introduction of Green Innovations and Information and Communication Technology Products in Production" competition of the "Entrepreneurship Development, Innovations and Small and Medium Enterprises" program.

Considering the demand to increase energy efficiency, the company had already previously evaluated the needs of customers and the increase in demand for more energy efficient technologies and more energy efficient stacking process. Within the framework of the project, a mobile crane will be manufactured and customized according to the company's needs, and a cargo handling system will be developed, which includes an integrated weighing module, an automated weighing process and a digitalized lumber handling and storage process.

By implementing this project, the services will be improved, reducing not only the amount of harmful emissions, reloading more efficiently and better monitoring the loading process with the new crane, but also the efficiency of customer transport services will be increased – that will be done by reducing the amount of harmful emissions for the customer's transport, creating cost savings not only on transport efficiency, but also avoiding overloading of cargo vehicles.

The Norwegian company NorStone has been approved as a cooperation partner in the project. The project partner is interested in the modernization measures planned by SIA "Jaunmilgrāvja ostas kompānija" in order to provide new loading services.

The total cost of the project is EUR 1,305,700, of which EUR 583,789 is support funding (Norwegian financial instrument funding 496,221 EUR and state funding 87,568 EUR), while the company provides co-financing in the amount of 721,911 EUR.

The planned project implementation period is 13 months.

ERAF projekts 1
Nr. JPR/2.1.2.2/11/02/057

2011. gada 11. augustā SIA „Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” ar Valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” ir noslēgusi Līgumu Nr.L-JPR-11-0097 par projekta „Izlices celtņa iegāde jaunas kravu apstrādes tehnoloģijas ieviešanai , paaugstinot muitas noliktavas teritorijas izmantošanas efektivitāti”, projekta Nr.JPR/2.1.2.2.2/11/02/057.

Atbilstoši projektā paredzētajām aktivitātēm SIA „Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” iegādājās jaunu izlices celtni uz portāla Mantsinen 120 R HybriLift, zem kura var pabraukt autotransports vai dzelzceļa transports.

Kopš celtņa nodošanas ekspluatācijā 2012. g. martā, pateicoties tā celtspējai, būtiski pieaudzis ostā apstrādāto paaugstināta blīvuma ( granīta un dolomīta šķembas, metāllūžņi) beramkravu apjoms. To īpatsvars kopējā kravu plūsmā sasniedzis 43%.

Ņemot vērā pārkraujamo un uzglabājamo kravu daudzveidību un multimodālās noliktavas statusu , kopā ar celtni iepirkti divi dažādi satvērējkausi ( viens – apaļkoku, otrs – paaugstināta blīvuma beramkravu- dzelzsrūdas , granīta šķembu u.c. pārkraušanai) un celtņa āķis ar 25 t kravnesību. Iespējami ātri un ekoloģiski nekaitīgu šo darba orgānu nomaiņu nodrošina iepirkuma ietvaros piegādātais „ātrās”nomaiņas mehānisms.

Pateicoties iespējai virzīt kravas transportu zem portāla, tiek intensīvāk izmantotas noliktavu platības kravu uzglabāšanai, attiecīgi samazinot teritoriju, kas nepieciešama pārkraušanas procesa nodrošināšanai.

Jaunizstrādātā unikālā enerģijas taupīšanas un atjaunošanas iekārtas Mantsinen HybriLift nodrošina ekonomiskāku energoresursu izmantošanu ( degvielas ekonomiju uz pārkrauto kravas vienību, vienlaicīgi saglabājot nepieciešamo jaudu), tādējādi samazinot ietekmi uz vidi kravu apstrādes procesā.

2014.gadā uzsākta Latvijā ražoto sabiedrisko ēku un daudzdzīvokļu māju būvkonstrukciju dzelzsbetona elementu apstrādes ( izkraušana no automašīnām, izvietošana uzglabāšanas laukumā, iekraušana kuģī) tehnoloģiskā shēmas izstrāde un noteiktas celtņa Mantsinen 120 R HybriLift optimālās izmantošanas iespējas šajā procesā.

Image
ERAF projekts 2
Nr. L-ĀTA/2.3.1.1.1/11/25/002

 2011. gada sākumā SIA “Jaunmīlgrāvja kompānija” ir noslēgusi Līgumu Nr. L-ĀTA-11-0619 ar V/A “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru” par projekta “Dalība starptautiskajās izstādēs “TransRussia 2011” un “Transit-TransKazahstan 2011”” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Projekta mērķis - īstenot ārējā mārketinga aktivitātes 2011. gadā, piedaloties 2 starptautiskās izstādēs – XV1.starptautiskajā transporta un loģistikas izstādē “TransRussia 2011” Krievijā, Maskavā un starptautiskajā specializētā izstādē “Transit- Transkazahstan 2011” Kazhstānā, Astanā. Ar dalību šajās specializētajās izstādēs uzņēmums plāno piesaistīt jaunas kravas un izvērtēt esošo situāciju starptautiskajos tirgos, lai pilnveidotu savus pakalpojumus.

Projekta ietvaros SIA “Jaunmīlgrāvja kompānija” laikā no 26-29.04.piedalījās starptautiskajā izstādē “TransRussia 2011”.

Laikā no 10-12.novembrim SIA “Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” pārstāvji piedalījās izstādē "Transit-Kazahstan 2011" Astanā, Kazahstānā.
Image

ERAF projekts 3
Nr. L-ĀTA/2.3.1.1.1/14/62/076

SIA “Jaunmīlgrāvja kompānija” ir noslēgusi Līgumu Nr. L-ĀTA-14-2203 ar V/A “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta “Dalība 19. starptautiskajā transporta un loģistikas  izstādē “TransRussia 2014” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds . 
Projekta ietvaros SIA “Jaunmīlgrāvja kompānija”pārstāvji, īstenojot ārējā mārketinga aktivitātes 2014. gadā un , lai izvērtētu esošo situāciju starptautiskajos tirgos, laikā no 22-25.04. piedalījās starptautiskajā transporta un loģistikas izstādē “TransRussia 2014”, Maskavā, Krievijā. 

Image
ERAF projekts 4
Nr. L-ĀTA/2.3.1.1.1/15/77/012

SIA “Jaunmīlgrāvja kompānija” ir noslēgusi Līgumu Nr. L-ĀTA-15-3446 ar V/A “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta “Dalība 20. starptautiskajā transporta un loģistikas izstādē “TransRussia 2015” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Projekta ietvaros SIA “Jaunmīlgrāvja kompānija”pārstāvji, īstenojot ārējā mārketinga aktivitātes 2015. gadā un , lai izvērtētu esošo situāciju starptautiskajos tirgos, laikā no 21-24.04. piedalījās starptautiskajā transporta un loģistikas izstādē “TransRussia 2015”, Maskavā, Krievijā.
Image
ERAF projekts 5
Nr. 3.2.1.2./16/I/001
SIA “Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” ir noslēgusi 05.05.2016. Līgumu Nr. SKV-L-2016/212 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projektu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, projekta identifikācijas Nr.3.2.1.2./16/I/001, kas apstiprināts ar Centrālās finanšu un līguma aģentūras 2016.gada 19.februāra lēmumu Nr.39-2-40/831. 
Projekta ietvaros SIA “Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” pārstāvji, īstenojot starptautiskās konkurētspējas veicināšanas aktivitātes, no 2016.gada 19. līdz 22.aprīlim piedalījās Starptautiskajā izstādē “TransRussia” Maskavā, Krievijā. 
 
Image
ERAF projekts 6
Nr. 3.2.1.2./16/I/001
SIA “Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” no 2017.gada 18.aprīļa līdz 20.aprīlim piedalījās Starptautiskajā izstādē “TransRussia” Maskavā, Krievijā projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, projekta līguma Nr.SKV-L-2016/212.
Projekta ietvaros tika iegūti jauni kontakti, lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi un konkurētspēju.
Image
ERAF projekts 7
Nr. 3.2.1.2./16/I/001
SIA “Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” no 2018.gada 17.aprīļa līdz 19.aprīlim piedalījās Starptautiskajā izstādē “TransRussia” Maskavā, Krievijā projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, projekta līguma Nr.SKV-L-2016/212.
Projekta ietvaros tika iegūti jauni kontakti, lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi un konkurētspēju.iskajos tirgos, laikā no 21-24.04. piedalījās starptautiskajā transporta un loģistikas izstādē “TransRussia 2015”, Maskavā, Krievijā.
Image

SIA "Jaunmīlgrāvja ostas kompānija"

Tvaika ielā 70, Rīga, LV-1034, Latvija
Tālr.: + 371 6739 1040
Fakss: + 371 6739 2747
E-pasts: osta@jmosta.lv 
Copyright © 2023 | JMOK